YOUR HANDS MADE ME AND SHAPED ME

Dili pa kaayo dugay, ang mga mata sa Dios misuta kanato. Gikan sa kadaghanan nga pwede untang pilion, kita ang nakit-an sa mga mata sa Dios. Dili tungod kay kita hilabihan kaambungan (bisan pa’g makaingon pod ta nga di ta bati ug hitsura), o hilabihan ka utokan (ambot kaha ug kinsay bright nato diri). Gipili ta sa Dios, tungod sa gugma, tungod sa mga hinungdan nga iya lamang sa Dios. Ang gugma sa Dios maoy nangita kanato.

Ang tanan natong kasinatian, ang mga tawo, mga lugar, ug mga panghitabo nga mihulma sa atong kinabuhi, dili maoy bunga sa di-tinuyong mga kahigayonan. Kining tanan kabahin sa kinatibuk-ang plano diin ang Dios mihan-ay sa atong mga kasinatian maayo man o dili aron nga kita mahidangat niining taknaa karon. Matag adlaw nga makatubag kita’g “Oo” sa mga pagdapit sa Ginoo, makabuntog sa atong mga kahadlok, makapapas sa atong mga pagduhaduha, ug makabag-o sa atong pagsalig sa Dios, ato kining nabuhat tungod sa grasya sa Espirito Santo. Kini mao ang Espirito nga miuban kanato sa pagpanday, pag-ayo, ug pagtukod pag-usab sa atong kasabotan sa Dios. Sa tinuoray gayud, ang Espirito mao ang mihimo kanato ug mihulma kanato.

Karong adlawa, kini nga kasabotan mibunga ug usa ka dakong kalipay…ang adlaw sa atong graduation. Ug kamo, among pamilya, mga higala ug mga formators, dili lamang mga simpleng manan-away. Kamo mao ang mga buhing saksi sa gahum sa gugma sa Dios sa among kinabuhi tungod kay kamo andam kanunay sa pagbulig ug pag-amoma sa among bokasyon. Nakahibalo kami nga ang kinabuhi sa usa nga mipas-an sa krus ug misunod kang Cristo maoy kinabuhi nga dili sayon. Ug tuod man, ang atong Ginoo wala gayud misaad kang bisan kinsa ug higdaanan nga puno sa mga rosas (o bed of roses). Ug gani ang mga kauban namo karon nga mga beterano na mao pa ang una nga moingon nga ang kinabuhi sa usa ka seminarista dili sama sa usa ka chacha.

Apan beterano man o bag-ohay pa lang, ug kitang tanan nga nagkatigom niini nga dapit, hugtanon nga nagtuo nga Siya nga mikanaog gikan sa langit, ug mikuha alang sa kaugalingon ug kinabuhi isip tawo, pinaagi niana, Siya usab mipagaan sa among mga palas-anon ug mipadayon sa paghatag kahupayan ug kadasig sa among mga kalag.
Among ginganlan ang among batch ug NABI, usa ka pulong Hebreo nga nagkahulogan “ang pinadala.” Nilangkoban sa 34 ka mga batan-on nga adunay mga nagkadaiyang taras, kaantigohan, ug kahuyangon, taliwala niini nahimo namo ang pagdawat, pagpakabuhi, ug pagtambayangongay bisan pa man sa among mga kalainan. Human sa daghang katuigan sa pagpaningkamot, pag-ampo inubanan sa katawa ug mga luha, nakat-onan namo ang pagdiskobre sa among tinuod nga pagkatawo. Sa nanglabay’ng daghang katuigan among nasulayan ang pagpanaw isip “mga tawo nga andam alang sa kapangalagaran sa Santa Iglesia Catolica ug sa uban.”

Dinasig sa kasinatian sa mga unang magtutuo diha sa Buhat sa mga Apostoles, “Ug nag-ipon ang tanang nanagpanoo ug ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang mga butang,” kami nag-inambitay diha na sa among mga personal nga kasinatian ngadto sa among mga T-shirt, toothpast, sabon, sapatos ug bisan underwears.

Uban sa mga malipayong panumdoman nga miputos sa matag usa kanamo mao ang sakit nga pagdawat nga mopadayon kami sa among panaw apan dili na kauban ang mga dagway nga among nakauban sa nangaging katuigan. Ang mga panamilit makasubo apan gikinahanglan ang pagtubo. Apan, hey, ato unang kalimtan ang mga kasub-anan karon. Atong himoon kining adlawa nga adlaw sa kalipay ug kasadya.

Ang mga kadaugan ug paghunahuna sa umaabot mao ang mipuno sa among hunahuna ug kasingkasing karon. Ang katumanan sa usa ka damgo maoy nakapadasig sa among espirito. Sa hinayhinay, gibati na namo ang kamingaw diha na sa hunahuna nga sa dili madugay mobiya na kami niining among pinuy-anan, niining lugar dalangpanan, niining paraiso nga mialim sa among mga samad sa kapakyasan ug sa mga kasakit sa sakripisyo ug nagmaya sa among mga kadaugan ug pakigbisog.

Ang seminaryo mao ang mialim sa pagka-inutil sa among kalag, sama sa gihimo na niini ngadto sa matag batan-ong lalaki nga mipuyo dinhi ug kanila nga mopuyo pa dinhi.

Ang seminaryo miusab gayud kanamo, dili lang sa among lawasnong aspeto apan ang among tibuok pagkatawo. Kini nakapaamgo kanamo sa mga butang nga dugay na namong gipaningkamotan nga mahibal-an.

Ang seminaryo mibaid sa among mga talento ug kaantigohan. Mihatag kini kanamo sa kabubut-on aron sa pagkab-ot sa among mga tumong bisan pa sa mga kalisdanan padulong niini.

Daw wala kamiy pagsalig sa among kaugalingon kaniadto, apan karon among gibungkag ang among tagsa-tagsa ka mga bayanan ug nakab-ot ang kumpyansa sa paghimo sa among mga tahas bisan pa sa atubangan sa daghang mga tawo. Gibati namo nga kami luya kaayo atubangan sa mga pagsulay kaniadto, apan karon mahimo na namo ang pagsagubang niini ug pagpangita’g paagi sa pagdaog niini. Daw kaniadto nawad-an kami sa paglaum nga makab-ot ang among mga pangandoy, apan karon makabarog na kami nga malig-on ug uban ang dakong tinguha nga makab-ot ang labaw pa sa among gipangandoy. Among nasuta ang among mga kapabilidad, ug nakaamgo nga, kon kami matumba, kinahanglan nga motindog kami ug ipadayon ang among nasugdan. Niana nga paagi among masulti nga karon nahimo kami mga mga tawo nga mas malamboon kay sa kaniadto. Andam na kami alang sa ugma. Dili pa kami niana kabantugan karon, apan ugma damlag kana makab-ot unya namo.

Ang seminaryo mipakita kanamo sa maluluy-on nga Dios diha sa panginahanglan sa among isigkatawo ug diha sa malipayong ganti sa pag-alagad sa usag usa.

Iyang gipakita kanamo ang kaadunahan sa among pagkatawo, ang katahom sa kinabuhi ug ang kamatuoran sa among mga kaugalingon. Iyang gipakita nga labaw pa sa among pagtuon kami gitagana isip mga tawo nga puno sa kinabuhi sa among pagsangyaw sa kaayo sa Dios diha sa tanan nga among gibuhat alang sa among kaugalingon ug sa uban.

Mga fellow graduates, uban sa amahanon nga gugma ug pag-amoma sa atong mga formators, kita giumol aron sa pagbuntog sa mga kalisod ug sa paggamit sa hustong paagi sa matag higayon nga gihatag kanao. Atong utang kanila ang parte sa atong mga kalampusan. Ug sa tanan, nga miumol kanamo sa nagkadaiyang paagi, kami nag-ampo alang kaninyo, alang sa maayong panglawas ug nga makapadayon unta kamo sa inyong pagka-instrumento sa pagpakita sa gugma sa Dios.

Dili paigo ang mga pulong alang sa pagpasalamat nga akong gibati ug sa akong mga kauban nga mga graduates. Kung unsa kami karon, utang namo kini sa inahanon ug amahanon nga pag-amoma sa among mga formators ug sa tibuok pamilya sa COR JESU SEMINARY.

Unsaon ba nato pagkalimot sa makahatag kinabuhi nga pagkaon nga gihatag sa atong mga kaparian diha sa balaang misa, kumpisal ug mga homiliya?

Ang walay puas nga pasensya sa atong mga magtutudlo nga maoy nakapalapad sa atong kaalam? Ang hilabihan kadako nga kasingkasing sa atong mga benefactors, nga mihatag kanato sa unang kasinatian sa kaadunahan sa Dios? Ang mga sakripisyo sa atong mga ginikanan sa panahon nga kita magkalagyo? Ang panahon sa atong mga bisita nga misalo sa atong kalipay karong adlawa?

Ug busa kami migahin ug usa ka linain nga dapit sa among kasingkasing alang kaninyong tanan diin kami mag-awit sa mga awit sa pasalamat sa tibuok namong kinabuhi.

Daghan kaayong salamat!

Sa among mga manghud sa pormasyon, kamo ang mga saksi, ug mga sumusunod sa inyong mga Big Brothers. Hinaut unta nga kining adlawa maghatag kaninyo’g kadasig ug kaikag aron sa pagkab-ot sa ganti sa pagkamainantuson ug pagbaton ug hugot nga tinguha. Ang panaw ang inyong pagtuo nagsugod na. Ipadayon ang panaw aron nga mahidangat kamong tanan ngadto gayud sa dag-anan.

Hinaut unta ang among presensya diri makadasig kaninyo sa pagtuon sa seryoso pa gayud, sa paggamit sa matag oportunidad nga makat-on ug sa pagsulay kanunay sa paghimo sa unsay maayo.

Ayaw kakontento sa unsay igo lang apan tinguha gayud ang unsay mas labaw pa. Pahimusli kini nga paraiso tungod kay ang tanan nga inyong gikinahanglan aron mahimong mga maayong anak sa Dios, maayong Cristianos, ania diri.

Sa dili pa kita mobiya niini nga ganghaan, dili ug dili gayud nato kalimtan.

Dili kita sama sa agila nga naanad sa kahamugaway sa iyang salag. Kita mga agila nga gitagana nang daan aron sa pagsakay sa hangin ug sa paghidangat sa langitnong kalipay sa pag-alagad sa atong isigkatawo uban ang dakong gugma.

Sa Dios ang tanang himaya!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s